Statut društva

Na podlagi 9., 20. in ·33. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS št. 60/95) in Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) je občni zbor Društva likovnih umetnikov Maribor, dne 21. 02. 2005, sprejel spremenjeni statut. Naslednje spremembe in dopolnitve statuta je sprejel na občne~ zboru dne 31. l. 2012 ter 26.3.2018. Zadnje spremembe so bile sprejete na OZ DLUM 12.02.2019.


STATUT
DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Društvo likovnih umetnikov Maribor (v nadaljnjem besedilu: DLUM) je neodvisno, prostovoljno nepridobitno in neprofitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi uresničevanja skupnih interesov na· področju slikarstva, grafike, kiparstva in sodobnih likovnih medijev. Deluje na območju Republike Slovenije. Ima sekcije, nima podružnic.


2. člen


Ime društva je: Društvo likovnih umetnikov Maribor
Skrajšana označba društva: Društvo DLUM
Sedež društva: Trg Leona Štuklja 2, Maribor


3. člen


DLUM ima svoje razstavišče v Mariboru, Židovska ulica 1 O, kjer ima tudi registrirano poslovno enoto. Namenski atelje ima v Mariboru, Splavarski prehod 5.


4. člen


DLUM je pravna oseba zasebnega prava.


5. člen


DLUM ima svoja pečata pravokotne oblike v velikosti 30 X 23 mm in 18 X 13 mm z napisom imena društva ob desnem robu, na zgornji polovici pa izpisane črke DLUM.


6. člen


DLUMje član Zve~ društev Slovenskih likovnih umetnikov (v nadaljevanju ZDSLU) in sprejema statutom in druge akte ZDSLU.
DLUM lahko sodeluje z drugimi društvi v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju kulture s poudarkom na likovno vizualni umetnosti in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.
Društvo lahko sodeluje z mednarodnimi društvi in mednarodnimi zvezami društev v tujini s sorodnimi nameni,
cilji in nalogami.
Društvo lahko za potrebe izvajanja lastne dejavnosti sklene z delavcem ustrezno pogodbo o zaposlitvi.

 

ll. NAMENI IN CILJI DLUM


7. člen

 

DLUM uresničuje svoj namen in cilje delovanja z naslednjimi nepridobitnimi in neprofitnimi dejavnostmi
oziroma nalogami:
.• omogoča, da se njegovi člani kot ustvarjalci likovno vizualne umetnosti čim bolje uveljavljajo;
• usposablja svoje člane za učinkovitejše delovanje v smislu izboljšanja kvalitete likovno vizualneumetnosti;
• organizira društvene razstave posameznih članov ali skupin članov;
• organizira in prireja društvene izlete in strokovne ekskurzije;
• organizira in prireja likovne šole, tečaje, kolonije in predavanja;
• omogoča delovanje in uveljavljanje članov po specialnostih.


DLUM opravlja tudi dejavnosti, ki so v javnem interesu, in sicer:
• daje pobude za nadaljnji razvoj likovno vizualne umetnosti na območju mesta Maribor in v širšemslovenskem prostoru; .
• daje predloge za zaščito likovno vizualne dediščine na območju mesta Maribor in v širšem slovenskemprostoru;
• predlaga in sodeluje pri obogatitvi javnih objektov in drugih površin z likovno vizualnimi deli.


Društvo ima poleg osnovnih dejavnosti še naslednje pridobitne dejavnosti:
• Organiziranje začetnih in nadaljevalnih likovnih šol, razstav in tečajev za širšo javnost;
• N82.300-0rganiziranje razstav, sejmov, srečanj;
• P 85.520 -Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
• J 58.140- dejavnost izdajanja revij in druge periodike (s področja delovanja članov društva);
• prodaja božičnih in novoletnih koledarjev ter _voščilnic;

   G 47.782- Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki;
   G 47.990- Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
• prodaja likovnih del članic in članov DLUM na za ta namen posebej organiziranih razstavah, likovnih delavnicah in avkcijah.
• M73.120- Posredovanje oglaševalskega prostora(v sodelovanju društva s sponzorji);
• M 70.21 O - dejavnost stikov z javnostjo;(za potrebe razstavne dejavnosti DLUM in predstavljanja ustvarjalnih dosežkov članov DLUM.).
• R 90.020- spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje; (sodobna likovna ustvarjalnost pogosto prestopa okvire klasične prezentacije in se poslužuje tudi drugih vizualnih in zvočnih medijev in sredstev, ki se zdijo v postopkih izvedbe umetniških stvaritev v našem okolju še kot netipične, npr.: video, svetlobni, zvočni itd. postopki v multimedijskih instalacijah, kar se manifestira na mednarodni ravni na festivalu Ars Electronica ali v delih naših ustvarjalcev kot so npr.: Rudi Uran, Mitja Prelovšek, Martin Bricelj Baraga, Marko Peljhan Peljhan, Miha Vipotnik itd.).
• S 94.120- dejavnost članskih organizacij. (DLUM ima poleg vrste družbeno koristno orientiranih funkcij, tudi skrb, skozi sindikalni aspekt, za družbeni status lastnega članstva.).


Dohodke iz omenjenih pridobi tnih dejavnosti mora društvo porabiti za osnovno dejavnost zaradi katere je bilo ustanovljeno.


8. člen


Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov, DLUM trajno namenja za uresničevanje svojega namena oziroma za opravljanje neprofitne in nepridobitne dejavnosti in jih ne deli med člane, ustanovitelje in druge osebe, kot to določa 4. člen ZNOrg.

 

III. ČLANSTVO V DLUM


9. člen


Redni član DLUM (v nadaljnjem besedilu član) lahko postane vsaka polno letna oseba, ki strokovno ali poklicno ustvarja na področju slikarstva, grafike, kiparstva ali sorodnih likovno vizualnih medijev.,. Oseba, ki želi postati član, izpolni zahtevani evidenčni list- pristopno izjavo in jo predloži skupaj z referencami v presojo umetniškemu svetu DLUM (v nadaljnjem besedilu US DLUM). Kandidati brez ustrezne izobrazbe, umetniki avtodidakti, so lahko sprejeti v društvo po predhodnem preverjanju njihovega umetniškega potenciala s strani umetniškega sveta ZDSLU (v nadaljnjem besedilu US ZDSLU). Kandidati, ki imajo izobrazbo likovne ali ustrezne smeri, so lahko sprejeti v društvo: ob predložitvi zahtevane dokumentacije. Zahtevano
dokumentacijo natančneje opredeljuje Pravilnik o sprejemu članov v regionalna društva in v ZDSLU. S podpisano pristopno izjavo kandidat izrazi željo, da želi postati član DLUM in ZDSLU (kolektivno članstvo) in se s tem zavezuje, da bo v primeru sprejeija deloval v skladu s statutom DLUM in drugimi akti DLUM, statutom in drugimi akti ZDSLU ter redno plačeval članarini.
Prošnja kandidata (posameznika) za včlanitev v DLUMje popolna, če obsega:
- kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
- predstavitev avtorja s priloženim življenjepisom,
- predstavitev avtorjevega dela in njegovih dosežkov


Po predložitvi zahtevane dokumentacije, o njegovi prošnji za sprejem v društvo odloča US DLUM na svoji prvi
naslednji seji. O svoji odločitvi v roku štirinajstih (14) dni obvesti kandidata in ZDSLU.
Z dnem, ko US DLUM potrdi sprejem, kandidat postane član DLUM, kot tudi član ZDSLU.


10. člen


Zoper odločitev US DLUM je možna pisna pritožba na 10 DLUM, ki jo mora vložiti posameznik. katereg prošnja za članstvo je bila zavrnjena v roku osmih (8) dni. Vsi predpisani postopki so podrobno opisani v Pravilniku o sprejemu članov v regionalna društva in v ZDSLU.


DLUM ima:

-redne člane

-častne člane

-zaslužne člane

-podporne člane

-ljubiteljske člane

 

Samo redni člani so likovno vizualni umetniki, ki so člani DLUM.
Naziv častni član se podeli osebi, ki se je s svojim delovarUem posebno odlikovala ter je znatno prispevala k uspehom pri izvajanju ciljev in nalog DLUM. Oseba, ki ni član DLUM, mora soglasje za sprejem v častno članstvo pisno potrditi.Nima pravic, ki izhajajo iz pravic rednega članstva. Naziv zaslužni član se podeli članu, kije posebno zaslužen za razvoj likovne umetnosti, njeno popularizacijo in uveljavljanje DLUM. Oseba, ki ni član DLUM, mora sprejem v zaslužno članstvo pisno potrditi. Nima pravic,
ki izhajajo iz pravic rednega članstva.
Naziv podporni član, se podeli osebi, ki pomaga finančno ali kako drugače s svojim delom prispeva k delovanju društva. Oseba, ki ni član DLUM, mora sprejem v podporna članstvo pisno potrditi. Nima pravic, ki izhajajo iz pravic rednega članstva.
Naziv ljubiteljski član se podeli oseb~ ki pomaga s svojim delom ali kako drugače k delovanju društva. Nima pravic, ki izhajajo iz pravic rednega članstva.


11. člen


Sestavni del dokumentacije, kijo kandidat predloži US-u DLUM pred odločanjem o njegovem članstvu, je tudi potrdilo o plačani prijavnini. Višina prijavnine je enaka višini vsakokratne letne članarine.
Če je kandidatova prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena, se plačana prijavnina ne vrne. Če pa je prošnja odobrena, se plačana prijavnina od dneva sprejema v društvo šteje kot plačana članarina za tekoče leto.
 

Kandidatu na osnovi plačane prijavnine pripada kopija Statuta DLUM, kopija Statuta ZDSLU in Pravilnik o sprejemu rednih članov v društvo, ki ga društvo uskladi v roku treh mesecev od sprejema tega statuta.
Redni člani DLUM nakažejo obe članarini na transakcijski račun DLUM, društvo pa nato ustrezni znesek (članarino) nakaže na transakcijski račun ZDSLU.


12. člen


Pravice rednih članov DLUM so:
-da volijo in so izvoljeni v organe DLUM,
-da sodelujejo pri delu in odločanju v organih DLUM,
-da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja DLUM pri svojem delu,
-da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti DLUM,
-da sodelujejo pri izdelavi programa DLUM in so seznanjeni s poslovanjem ter njegovim finančnomaterialnim stanjem,
-da prejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.


Dolžnosti rednih članov DLUM so:
-da spoštujejo in uresničujejo statut in druge akte ter sklepe organov DLUM,
-da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog DLUM,
-da redno plačujejo članarino,
-da varujejo ugled DLUM,
-da po načelu dobrega gospodarja uporabljajo materialna in vsa druga sredstva, ki jim jih daje DLUMza njihovo delovanje,
-da izvršujejo naloge, ki jih določi DLUM,
-da vestno uporabljajo imetje DLUM-a.


Pravice in dolžnosti častnih, zaslužnih, podpornih in ljubiteljskih članov so:
-da po svojih zmožnostih sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog DLUM,
-da s svojim vplivom ali delom prispevajo k izboljšanju delovanja DLUM,
-da pomagajo zagovarjati interese na področju dejavnosti DLUM,
-da širijo in varujejo ugled DLUM .
-da so deležni določenih ugodnosti in da lahko prejemajo pohvale in nagrade za podporo DLUM.


Izvajanje likovne dejavnosti v tujini:
-v primeru, da posamezniki iz DLUM izvajajo likovno dejavnost v tujini, lahko nastopajo v imenu DLUM le v primeru, da imajo za to pisno pooblastilo DLUM-a. Če takšnega pooblastila nimajo, lahko nastopajo le kot samostojni predstavniki društva včlanjenega v DLUM ali Zvezo. O pooblastilu odloča in ga izda JO odbor DLUM ali Zveze.

 

13. člen


Članstvo v DLUM preneha:·
-s prostovoljnim izstopom,
-z izključitvijo,
-s smrtjo,
-s prenehanjem delovanja društva.

Član prostovoljno izstopi iz DLUM, če izvršnemu odboru DLUM (v nadaljnjem besedilu tudi 10) pošlje pisno izjavo o izstopu. Izstop je možen šele po poravnavi vseh obveznosti do DLUM.
Moženje tudi ukrep izključitve iz članstva DLUM, na podlagi sklepa častnega razsodišča DLUM, če:
-grobo krši določila tega statuta ali drugih splošnih aktov DLUM,
-zavestno krši sklepe DLUM ali če jih brez upravičenega razloga noče izpolnjevati,
-krši določila kodeksa članov DLUM,
-zavestno ravna proti interesu DLUM,
-ne izpolnjuje fmančnih obveznosti do DLUM ali ne plača članarine DLUM v tekočem letu in n:e izpolni zapadlih obveznosti niti v roku 15 dni po prejemu opomina zaradi neplačila.

 

Odločitev o izključitvi sprejme častno razsodišče (nadalje kot ČR) DLUM.
O ugovoru zaradi izključitve odloča OZ DLUM, do njegove odločitve pa pravice člana mirujejo. Odločitev OZ je dokončna. Častno razsodišče DLUM odloča na način in po postopku določenem v pravilniku o disciplinski odgovornosti, ki ga društvo uskladi v roku 3 mesecev od sprejema tega statuta.


IV. ORGANI DRUŠTVA

14. člen


Organi DLUM so:
-občni zbor
-izvršni odbor
-nadzorni odbor
-častno razsodišče
-umetniški svet


OBČNI ZBOR


15. člen


Občni zbor je najvišji organ DLUM, ki ga sestavljajo vsi redni člani društva.
Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor lahko skliče izvršilni odbor (v nadaljnjem besedilu tudi lO) vsako leto ob sprejemanju letnega poročila.
I0 lahko na zahtevo 1/3 članov skliče izredni OZ DLUM.
I0 je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema pisne in utemeljene zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj zahteve oz. predstavnik članov, ki so sklic zahtevali, slednji mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
Od sklica zbora do zbora članov lahko preteče največ 60 dni.
Izredni OZ sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.
Vabilo za redni OZ se članom posredqje v elektronski ali pisni obliki z navedbo kraja in časa, kakor tudi dnevnega reda. Posredovano mora biti najmanj 15 dni pred izvedbo občnega zbora.
Klasični postopek glasovanja na OZ poteka praviloma javno, volitve organov so praviloma tajne, če OZ ne sklene drugače. Način klasičnega postopka in dela OZ ureja Pravilnik ZDSLU o delu OZ.
OZ je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotna več kot petina članov. ·
Če ob začetku OZ sklepčnost ni dosežena, se počaka 15 minut, nakar lahko zbor veljavno sklepa in voli dalje, če je prisotnih najmanj 9 članov. OZ sprejme veljavne sklepe in veljavno izvoli osebe z večino glasov prisotnih. V nasprotnem primeru se občni zbor skliče ponovno ali se izvede korespondenčno po elektronski poti, kar ureja Pravilnik ZDSLU o korespondenčni seji.
Občni zbor se poleg klasičnega postopka, opisanega predhodno v tem členu, lahko izvede tudi korespondenčno v elektronski obliki. Vsa korespondenca, vabila, volilna lista in prejete glasovnice ob izvajanju korespondenčnih volitev predstavljajo sestavni, neodtujljivi del korespondenčne seje OZ, ki ga ureja Pravilnik ZDSLU o korespondenčni seji, ki ga društvo sprejme v roku treh mesecev od sprejema tega statuta.
OZ je dolžan 3 (tri) mesece pred potekom mandata začeti volilni postopek.

 

16. člen


Občni zbor DLUM ima naslednje pristojnosti:
-sklepa o dnevnem redu OZ,
-sprejema, spremlja in dopolnjuje statut in druge akte društva,
-sprejema finančni načrt za prihodnje obdobje in letno poročilo,
-voli in razrešuje predsednika, podpredsednike in člane organov društva,
-odloča v zvezi z vloženimi zahtevki, predlogi in pritožbami članov,
-odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
-razpolaga s premoženjem večje vrednosti,
-odloča o zadolževanju društva,
-odloča o podelitvi nazivov častnega, zaslužnega, podpomega in ljubiteljskega člana DLUM,
-odloča o prenehanju delovanja DLUM,
-odloča o drugih zadevah, kijih predlagajo organi in člani društva.v skladu z nameni in cilji društva.


Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani preko izvršnega odboranajmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.
O delu zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, dva člana predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.


OZ lahko razreši predsednika, podpredsednika in člane organov DLUM iz naslednjih razlogov:
-če nevestno opravlja funkcijo,
-če opušča dolžne obveze,
-če ga zdravstveno stanje onemogoča.


Razrešitev s funkcije člana organa DLUMje nepreklicen in takojšen.

 


IZVRŠNI ODBOR


17. člen


Izvršni odbor (v nadaljevanju 10) je izvršilni m·gan DLUM, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema .občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.
10 za svoje delo odgovarja občnemu zboru DLUM, ki v primeru hujše kršitve obveznosti in nalog, odloča o razrešitvi posameznega člana ali celotnega lO.
V I0 delujejo: predsednik, dva izvoljena člana, predsednik Umetniškega sveta in do trije podpredsedniki.
Člane 10 voli občni zbor.
Mandatna doba članov lO je 3 (tri) leta.


18. člen


Izvršni odbor (v nadaljevanju IO)dela na sejah. ki jih sklicuje predsednik I0, v njegovi odsotnosti pa podpredsedniki DLUM. I0 je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov; sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Poleg klasičnih sej se lahko 10 poslužuje elektronskih oblik korespondenčnih sej, kjer predstavljajo vsi elementi korespondenčne seje (vabila, volilni predlogi na glasovnicah in izpolnjene glasovnice članov lO sestavni del celotne dokumentacije korespondenčne seje 10, ki ga ureja Pravilnik ZDSLU o delu korespondenčnih sej.
lO se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.


lO uresničuje naslednje naloge:
-sklicuje občni zbor,
-skrbi za izvrševanje programa dela društva,
-pripravlja predloge aktov društva, po potrebi spreminja pravilnike, ki urejajo ustanovitev in delovanje
-posameznih delovnih teles in pravne akte, katerih sprejem in spreminjanje po tem statutu ni vpristojnosti OZ DLUM, ·
-pripravi predlog fmančnega plana in letnega poročila,
-skrbi za fmančno in materialno poslovanje društva,
-upravlja s premoženjem društva v skladu s fmančnim načrtom,
-ustanavlja in ukinja sekcije društva,
-uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih dodatno naloži OZ,
-organizira delo podpredsednikov, ki skrbijo za finančno in tajniška poslovanje,
-skrbi za nemoteno delovanje društva,
-določa višino članarine.


Za neovirano delovanje društva mora izvršilni odbor pričeti volilni postopek vsaj 3 mesece pred potekom mandata funkcij predsednika, podpredsednika in članov organov društva.


19. člen


Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje sekcije. Naloge, število članov in predsednika sekcije določi izvršni odbor. Člani sekcije so lahko le člani DLUM. Za svoje delo so sekcije odgovorne 10. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri del~ sekcije zunanje sodelavce, po pogodbi v skladu z delovno pravno zakonodajo.
Sekcije so organizirane po interesnem principu članov DLUM. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.


NADZORNI ODBOR


20. člen


Nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu tudi NO) spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov DLUM ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor sestoji iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani med seboj izvolijo predsednika in podpredsednika. V primeru, če posamezni član sam pride v disciplinski postopek, se izvoli nadomestnega člana. Mandat članov je po funkciji nezdružljiv s članstvom v drugih organih DLUM. Ne glede na za'pisano, slednje ne velja za članstvo v občnem zboru. 


Naloge in pristojnosti NO:
-pregleda poslovanje DLUM vsaj enkrat letno in sicer pred sprejemom zaključnega računa,
-nadzoruje izvajanje določil statuta in izvrševanje sklepov organov DLUM,
-pregleduje vse listine, spise in poročila OZ,
-pregleduje poročila o delu in zaključnem računu,
-opravlja druge naloge, skladno s sklepi in smernicami OZ DLUM,
-nadzoruje finančno in materialno poslovanje DLUM,
-nadzoruje prodajo osnovnih sredstev do 2.000,00 €. Nadzorni pdbor pregleda poslovne knjige DLUM-a in letnega poročila pred sprejetjem na OZ in poda svojo oceno nanju. Člani NO lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavno sklepa z večino prisotnih. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj 2x letno.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 3 (tli) leta.


ČASTNO RAZSODIŠČE


21. člen


Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo 3 let. Sestoji iz treh članov. Člani med seboj izvolijo predsednika.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno OZ.
Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev pristojnih organov DLUM. ·
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga društvo uskladi v roku treh mesecev od sprejema tega statuta. Sklepčna je, če so prisotni trije člani in če za sklep glasujeta dva člana.
Mandat članov je po funkciji nezdružljiv s članstvom v drugih organih DLUM. Ne glede na zapisano, slednje ne velja za članstvo v občnem zboru. 


22. člen


Disciplinski prekršek je vsako malomarno ali naklepno storjeno dejanje (storitev ali opustitev), ki ovira zakonito, legitimno in pravno usklajeno delovanje DLUM kakor tudi vsako dejanje storjeno v škodo DLUM in dejanje, ki ni v skladu z načeli kodeksa članstva.


Disciplinski prekrški po disciplinskem pravilniku DLUM so zlasti naslednji:

-kršitev statuta DLUM, pravilnikov in drugih splošnih aktov DLUM ter ravnanja, ki huje škodujejo ugledu DLUM ali njenih funkcionarjev,
-neizvrševanje, nevestno ali površno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v organih DLUM,
-neupravičeno izostajanje iz sej organov DLUM,
-neizvrševanje sklepov OZ DLUM oziroma sklepov drugih organov DLUM,
-površno organiziranje in slabo izvrševanje likovnih dejavnosti in akcij, kijih prireja DLUM,
-nekultumo ali nedostojno vedenje (npr. zmerjanje, pretepanje, nedostojno ali žaljivo gestikuliranje,
-žaljenje neposredno ali posredno- po medijih, spletnih portal ih),
-neopravičen izostanek kršitelja na seji disciplinskega organa, na katero je bil kršitelj pravilno vabljen,
-neopravičen odstop pozvanega člana, ki bi moral zastopati DLUM doma ali v tujini,
-neopravičeni izostanki članov od dogovorjenih priprav za likovne dejavnosti in akcije, ki jih prireja DLUM.


23. člen


Disciplinski ukrepi, ki jih po uvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče:
-opomin,
-javni opomin,
-suspenz oziroma začasna prepoved izvrševanja funkcije v DLUM oziroma začasna prepoved drugedejavnosti v okviru DLUM - ta ukrep se lahko izreče najmanj za dobo enega meseca in največ za dobo enega leta,
-izključitev iz članstva DLUM.


Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor- kot drugostopenjski organ. Pritožbo mora podati pisno v roku 8 (osmih) dni.


UMETNIŠKI SVET


24. člen


Umetniški svet je strokovno svetovalni organ izvršnega odbora DLUM. Voli ga občni zbor za dobo 3 (treh) let. Umetniški svet se sestoji iz skupno 7. članov, to so: predsednik in podpredsednik DLUM ter pet izvoljenih rednih članov. Člani med seboj izvolijo predsednika in podpredsednika US. Predsednik 10 (predsednik DLUM) ne more biti izvoljen za predsednika umetniškega sveta.


US je strokovni organ DLUM in opravlja naslednje naloge:
-oblikuje enotna merila in pogoje za sprejem umetnikov v člane društev. Nove člane sprejemajo društva sama in o sprejemu poročajo DLUM. DLUM odloča le o sprejemu tistih članov, ki nimajo primerne akademske izobrazbe, 
-oblikuje enotna merila vrednotenja likovnih del na osnovi analize sodobne likovne umetnosti,
-pripravlja in skrbi za izvajanje programa razstav in drugih likovnih dejavnosti,
-ocenjuje in ugotavlja kvaliteto likovnih del in sodeluje v žiriji ter daje ustrezna mnenja in priporočila,
-sklepa o odkupih likovnih del, kandidatih za nagrade, štipendije in odlikovanja,
-sodeluje s predsednikom DLUM pti izvajanju likovnih akcij in programov,
-poroča o svojem delu predsedniku 10 in OZ DLUM.
-spremlja strokovno delo DLUM,
-skrbi za program razstav in drugih likovnih dejavnosti DLUM,
-daje strokovne ocene k predlogom za nagrade, priznanja, štipendiranje,
-izvršnemu odboru daje pobude za nadaljnje naloge in razvoj DLUM,
-občnemu zboru posreduje predloge za podelitev naziva častnega, zaslužnega, podpomega ljubiteljskega člana DLUM.


Pri svojem delu sodeluje z izvršnim odborom, za svoje delo pa odgovarja občnemu zboru. Umetniški svet je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov in glasuje z večino glasov prisotnih.


US sestavljajo:
predsednik DLUM, podpredsednik DLUM in pet izvoljenih rednih članov DLUM.


PREDSEDNIK DRUŠTVA


25. člen


Predsednik društva zastopa in predstavlja DLUM pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 3 (treh) let.
Navedeni funkciji sta nerazdružljivi, odstop ali razrešitev ene funkcije pomeni odstop ali razrešitev obeh funkcij.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in izvršnemu odboru DLUM.
Predsednik DLUM ima v primeru odstopa, razrešitve ali primera smrti katerega od članov, ki je bil izvoljen v organe DLUM pravico, da na njegovo mesto do naslednjega OZ imenuje dmgega volilno upravičenega člana
DLUM, ki na to imenovanje pisno pristane.


Predsednik DLUM:
-podpisuje akte DLUM in je odredbodajalec za programe dela in finančnega načrta,
-sklicuje seje 10, predlaga dnevni red- njegovo delo,
-odloča o delovnih razmerjih s posvetom podpredsednikov,
-v mejah svojih pooblastil lahko svoja pooblastila za nekatere naloge prenese na podpredsednika aličlane,
-organizira in koordinira delo DLUM ter določi naloge tudi podpredsednikom društva (tajniška in blagajniško poslovanje).


V PRIMERU ODSTOPA PREDSEDNIKA I0


26. člen


V primeru, da predsednik društva odstopi ali ne more več opravljati svoje funkcije na podlagi pooblastila, njegovo delo začasno prevzamejo vsi podpredsedniki DLUM (skupno zastopanje). Podpredsedniki vodijo delo do izrednega zasedanja DLUM, na katerem se izvoli novi predsednik DLUM. Izredno zasedanje DLUM vodi eden izmed podpredsednikov DLUM-a.
Izredno zasedanje OZ mora biti sklicano najkasneje v roku treh mesecev od dneva, ko predsednik DLUM poda odstopno izjavo oz. od dneva, ko JO brez dvoma ugotovi, da predsednik DLUM ne more več opravljati svoje funkcije.


TAJNIK


27. člen


IO DLUM na svoji prvi seji imenuje tajnika DLUM. Tajnik opravlja naslednja dela in naloge:
-vodi administrativno strokovno delo DLUM,
-je odgovoren za pravočasno pripravo gradiv Ministrstvu za kulturo, drugim državnim institucijami in ZDSLU ter skrbi za pravočasno pripravo gradiv za zasedanje organov DLUM,

-skrbi za uresničevanje sklepov OZ DLUM in 10,
-opravlja druge naloge, ki mu jih poveri lO.


Tajnik je za svoje delo odgovoren predsedniku in 10 DLUM. V primeru hujše kršitve obveznosti in nalog, odloča IO DLUM o njegovi razrešitvi.
 

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA


28. člen


Za opravljanje strokovno-tehničnega, tajniška-administrativnega dela ter finančnega poslovanja, skrbijo podpredsedniki društva po pooblastilu in zadolžitvi predsednika. Navedene funkcije lahko opravljajo poleg rednih članov tudi drugi strokovno usposobljeni kandidati. Za svoje delo odgovarjajo predsedniku, občnemu zboru in izvršnemu odboru DLUM. Imenuje jih občni zbor za mandatno dobo 3 (treh) let.
Društvo ima lahko do tri podpredsednike.


Naloge podpredsednika so še:
- podpredsednik DLUM pomaga in sodeluje s predsednikom in za svoje delo odgovarja predsedniku DLUM, izvršilnega odbora in občega zbora;
- skrbi za koordinacijo dela organov društva, sodeluje s članstvom in drugimi strokovnimi institucijami v regiji, državi in tujini;
- pomaga pri izvedbi razstavnih projektov in sodeluje z drugimi društvi;
- po pisnem pooblastilu predsednika ali sklepom I0, podpredsednik začasno vodi društvo do preklica predsednika oz. preklica I0.


V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DLUM

 

29. člen


Viri dohodkov:
-javna sredstva
-članarina
-darila

-dohodek .iz dejavnosti DLUM in naslova materialnih pravic
-prispevki donatorjev in sponzorjev
-drugi viri


Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za uresničevaqje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
DLUM ne sme deliti svojega premoženja članom, ustanoviteljem in drugim osebam. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.


30. člen


Denarna sredstva DLUM vodi pooblaščeni računovodski servis DLUM v poslovnih knjigah. Računovodski servis sestavlja letno poročilo. Računovodja podaja poročila predsedniku in podpredsedniku DLUM ter lO in OZ.


Ob koncu poslovnega leta, ki je enako koledarskemu, računovodski servis izdela letno poročilo, ki zajema:
-bilanco stanja s pojasnili,
-izkaz poslovnega izida s pojasnili,
-prilogo k izkazu poslovnega izida, ki prikazuje tudi obseg pridobitne dejavnosti DLUM v poslovnemletu s pojasnili,
-poročilo o poslovanju DLUM.


Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja DLUM. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva, mora DLUM izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.
DLUM mora na koncu obračunskega obdobja popisati vsa sredstva in obveznosti. Najmanj enkrat letno je treba preveriti ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem .
Pri vodenju poslovnih knjig mora DLUM ločeno izkazovati prihodke in odhodke nastale zaradi ·izvajanja pridobitne dejavnosti.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, kijih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru redni člani vsako leto obravn·avajo in sprejmejo letno poročilo. Poročilo je sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem s strani NO.


31. člen


Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali podpredsednik društva, ki je zadolžen za finančno poslovanje. .
Finančno in materialno poslovanje mora .biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Vodi ga podpredsednik, ki je zadolžen za finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, ki ga društvo uskladi v roku 3 mesecev od sprejema tega statuta, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju DLUM, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. DLUM ima svoj transakcijski račun pri NKBM. Pri Finančni upravi Republike Slovenije, pa nadziranje in infonniranje.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, opravlja računsko sodišče.


32. člen


Delo podpredsednika, zadolženega za finance in računovodje, je javno za člane društva. V sak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju fmančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo iz področja delovnega prava.


33. člen


DLUM ima premično premoženje in osnovna sredstva, ki so kot last društva vpisana v inventarno knjigo. Predsednik DLUM samostojno odloča o nabavi oziroma prodaji premičnega premoženja in osnovnih sredstev za potrebe DLUM do vrednosti 1.500,00 EUR, za nabavo oziroma prodajo za potrebe DLUM nad 1.500,00 EUR do višine 3.000,00 EUR, potrebuje predsednik DLUM pisno odobritev I0, za nabavo in prodajo nad zneskom 3.000,00 EUR pa je potreben poseben sklep OZ DLUM.


VI. SPONZORSTVO


34. člen


Društvo ima lahko tudi donatorje in sponzorje. Donatorji in sponzorji so lahko fiZične in pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Donatorji in sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.
 

 

VII. OBVEŠČANJE


35. člen


Delo DLUM iri njegovih organov je javno v odnosu do svojih članov.
DLUM obvešča svoje člane:
-s pravico vpogleda članov v zapisnike organov DLUM,
pisno po pošti,
preko sredstev javnega obveščanja,
preko spletne strani,
preko e pošte.


36. člen


Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da orgamztra okrogle mize, tiskovne konference, informativne predstavitve za ustanove, organe, organizacije in predstavnike javnega obveščanja.
Društvo je upravičeno imeti tudi svoje poslovne skrivnosti do širše javnosti.
Načelo javnosti se primarno nanaša na člane DLUM, da imajo ti dostop to vseh informacij. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu DLUM odgovarja njegov predsednik.

 

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA


37. člen


DLUM lahko preneha:
· po sklepu občnega zbora skladno s 15. členom Statuta.

-po samem zakonu.


38. člen


Najvišji organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva.
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30. dneh obvestiti upravno enoto Maribor.
Sklepu mora predložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi, iz katerega je razviden obseg in način poravnave obveznosti, višina javnih sredstev ter njihov vrnitev proračunu in sklep o prenosu premoženja.
Zastopnik mora prav tako podati zahtevo za izbris iz registra društev.
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.


39. člen


V primeru prenehanja DLUM preide njegovo premoženje na Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani. V kolikor ZDLUM preneha delovati pred prenehanjem društva DLUM, preide njegovo premoženje na nepridobitno društvo z enakim ali podobnim namenom.
 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


40. člen


Društvo potrjuje in predlaga ZDSLU svoje člane za nagrade, priznanja, odlikovanja, prav tako pa predlaga člane za nagrade na drugih razpisih.


41. Člen


V izrednih razmerah in v primeru vojne deluje društvo po navodilih izvršnega odbora v skladu z zakonodajo.


42. člen


Društvo je z dnem 20. 1 . 2017 vpisano v razvid prostovoljskih organizacij pri AJPES. V društvu lahko delajo prostovoljci po dogovoru s predsednikom, ki koordinira njihovo delo.
Evidenca ur se mora voditi v skladu z realno izvedbo ur, ki morajo biti ustrezno ovrednotene.


43. člen


Ta statut je sprejel občni zbor DLUM dne 21.02.2005 in prične veljati takoj, ko ga potrdi upravna enota Maribor. Z dnem sprejetja spremenjenega statuta, prenehajo veljati Pravila Društva likovnih umetnikov Maribor, sprejeta dne 11.3.1994 in dopolnitve pravil z dne 29.9.1994 in 10.10.1997. Naslednje spremembe so bile sprejeta 31.1.2012 (OZ DLUM) in 26.3.2018 (OZ DLUM). Zadnje spremembe sprejete 12.02.2019 na OZ DLUM in bodo začele veljati po potrditvi na Upravni enoti Maribor.

V izogib nejasnostim v besedilu Statuta, je ta zapisan le v moški spolni obliki, vendar ima ta oblika zapisa enakovredno veljavo, kot da bi bila zapisana· v ženski spolni obliki. ·


Predsednik DLUM
dr.h.c. Vojko Pogačar